Algemene voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 86385429

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/ of van opdrachten en diensten van PrivseQ B.V.;
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen PrivseQ B.V. en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van PrivseQ B.V.;
1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door PrivseQ B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door PrivseQ B.V. is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door PrivseQ B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2 In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden PrivseQ B.V. niet;
2.3 PrivseQ B.V. stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. PrivseQ B.V. bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter zijn deze bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en PrivseQ B.V. zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag;
b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest;
2.4 In de offerte wordt aangegeven of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van een aangenomen som.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat PrivseQ B.V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van PrivseQ B.V. en deze algemene voorwaarden;
3.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de voorbereidende fase de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door PrivseQ B.V. bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die PrivseQ B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/ of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is PrivseQ B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
5.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is PrivseQ B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een project, zijn alle door PrivseQ B.V. ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door PrivseQ B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is PrivseQ B.V. dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
7.2 De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de verzending en/ of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit PrivseQ B.V. kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens PrivseQ B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij PrivseQ B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 PrivseQ B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal PrivseQ B.V. de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
8.2 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PrivseQ B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PrivseQ B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PrivseQ B.V. zijn verstrekt, heeft PrivseQ B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
8.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PrivseQ B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. RECLAME
9.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan PrivseQ B.V. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. PrivseQ B.V. zal wederpartij binnen 30 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PrivseQ B.V. in staat is adequaat te reageren;
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal PrivseQ B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PrivseQ B.V. te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
9.4 Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter
zijn bestemd of naar het oordeel van PrivseQ B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van PrivseQ B.V.;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens PrivseQ B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van PrivseQ B.V. door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
9.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
9.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
10.1 PrivseQ B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van PrivseQ B.V. passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. COPYRIGHT
Al het door PrivseQ B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van PrivseQ B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 PrivseQ B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PrivseQ B.V. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
12.2 PrivseQ B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PrivseQ B.V. of leidinggevende ondergeschikten;
12.3 Indien PrivseQ B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;
12.4 Indien PrivseQ B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PrivseQ B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
12.5 In afwijking van wat onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PrivseQ B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PrivseQ B.V. toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
12.7 PrivseQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van PrivseQ B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van PrivseQ B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, storingen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door PrivseQ B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
13.2 Overmacht geeft PrivseQ B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. VRIJWARINGEN /GEHEIMHOUDING
14.1 De wederpartij vrijwaart PrivseQ B.V. voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
14.2 Indien wederpartij aan PrivseQ B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;
14.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16. GEBRUIK EN LICENTIE
16.1 Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PrivseQ B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de productie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan PrivseQ B.V. bekend te zijn gemaakt;
16.2 De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van PrivseQ B.V. niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de PrivseQ B.V. recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste 3 maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van PrivseQ B.V. een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen;
16.3 Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
16.4 PrivseQ B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1 De vestigingsplaats van PrivseQ B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens PrivseQ B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PrivseQ B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
18.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en PrivseQ B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.